Kewatec Aluboat

Case: Kewatec Patrol 1560

FISKBESTÅNDENS OCH FISKERINÄRINGENS HÅLLBARHET ÄR ETT UPPDRAG FÖR DEN TYSKA FISKERIMYNDIGHETEN


WARNEMÜNDE, TYSKLAND
Martti Vaahtoranta, 3.7.2019

Fiskare, fiskeövervakare och fisksmörgåsar

”Samma som igår, eller ska jag hämta nåt annat?”

Warnemünde, Alter Strom. De anställda vid Mecklenburg-Vorpommerns fiskeövervakningsmyndighet (LALLF Mecklenburg-Vorpommern) i Rostock har besök: personal från det finländska varvet Kewatec AluBoat. Vi sitter i styrhytten i den nya fiskeövervakningsbåten ”Steinbutt” (Kewatec Patrol 1560) som är byggd i Karleby. Den ligger vid Mittelmole vid sidan av sin föregångare, gamla ”Steinbutt”.

Fiskare tuffar förbi i sina båtar på väg både till och från havet. Många visar tummen upp och flinar. De har sett den nya båten och gillar vad de ser.

I ”Steinbutts” styrhytt finns det mycket att prata om och dagen är fortfarande ung. Det är lunchtid.

Men ingen brådska. ”Steinbutts” nya skeppare, fiskeövervakningsmästaren Christian Kupfer, tar befälet. Besättningen och vi gäster måste bara klara av en enda svår uppgift: att avgöra vilken av de goda fisksmörgåsarna vi ska äta idag. Var och en får välja sin egen favorit bland det rikliga urvalet i den närliggande kiosken.

Fiskarna kommer i kläm mellan kvoter och utländsk konkurrens

Det är emellertid inte bara lokal fisk som serveras. En av de populäraste smörgåsarna har en fyllning av rökt skaldjur fiskad någonstans i Nordatlanten eller Norra ishavet.

De lokala fiskarna är tvungna att konkurrera med importfisk om marknaden. Fenomenet är även känt i Finland: Östersjöns fiskare är en hotad art, även om det skulle finnas mycket fisk.

Å andra sidan är inte heller fångsten någon självklarhet. En ökning eller minskning av en arts population kan påverka en annan arts population positivt eller negativt. Därför regleras fisket genom bestämmelser och kvoter.

Havet är ingen outtömlig matleverantör, och Östersjön, vårt lilla innanhav, är en känslig ekologisk helhet som vi måste ta väl hand om. Detta ligger också i fiskarnas intresse, även om begränsningar kan uppröra eller kännas obegripliga. Utan fisk finns det inga fiskare. Och dem behöver vi, eftersom vår rika fiskkultur utan dem skulle vila på några importerade fiskar eller på sin höjd på odlade arter.

Fiskeövervakarna skyddar fisken och fiskarna

I denna motsättning mellan miljöskydd, fiskare och handel utför fiskeövervakarna i Rostock sitt arbete. De betjänar både naturens mångfald och fiskerinäringen. Deras uppgift är att se till att såväl yrkes- som fritidsfiskare har nödvändiga tillstånd, att fångstredskapen följer bestämmelserna, att fisk som inte uppfyller storlekskraven kastas tillbaka i havet så att den får växa till sig och att fiske bara sker under den tid på året då det är tillåtet.

Flottan av övervakningsbåtar

Fiskarna, deras båtar och fångst granskas också från stranden och på land, men framför allt till havs inom en zon på 12 sjömil. Fiskeövervakningsmyndigheten i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern ansvarar själv för underhållet och servicen av åtta båtar och för anskaffningen av nya båtar. Det övervakade området omfattar hela kusten i Mecklenburg-Vorpommern, ända till den polska gränsen i öster.

Kewatec Patrol 1560 är det nyaste förvärvet bland Rostocks fiskeövervakningsbåtar. Trots det är den inte myndighetens första båt från Finland. Myndigheten hade redan fyra finländska båtar från förr. Två av dem byggdes alldeles intill Kewatec. Avståndet mellan Karleby och norra Tyskland är inte långt.

Stadig, men smidigare båt

Gamla ”Steinbutt”, ”storasystern” som byggdes i Bayern, hörde också till övervakningsmyndigheten LALLF Mecklenburg-Vorpommerns flotta och ersätts alltså av den båt som Kewatec tillverkat. Nya ”Steinbutt” är mindre än föregångaren, men också betydligt snabbare i rörelserna. Som sådan klarar den av sina övervakningsuppdrag på ett stort ansvarsområde, från udden Wustrow till Darßer Ort, även med en liten besättning som måste hinna med allt mera.

”Av den nya båten förväntade vi oss utöver detta givetvis också hög kvalitet och lång livslängd vid intensiv användning samt låg bränsleförbrukning i förhållande till arbetsinsatsen. Viktigt för oss var möjligheten att lägga till vid sidan av en annan båt eller ett fast fångstredskap”, berättar handläggare Michael Schmitt som ansvarar för upphandlingen av båtar.

Schmitt är en före detta yrkessjöman som också har seglat som styrman på världshaven. Nu ledde han processen för upphandling av den nya båten vid sidan av sina andra uppgifter och övervakade också processen genom besök i Karleby, själv eller tillsammans med Christian Kupfer.

Lång upphandlingsprocess, snabb byggprocess

På basis av ett europeiskt anbudsförfarande fick Kewatec i uppdrag att bygga den nya fiskeövervakningsbåten. ”Vägen från budgetering av projektet via anbudsförfarande till genomförande var alldeles för lång”, säger Michael Schmitt. ”Å andra sidan kunde Kewatec bygga båten snabbt”, tillägger han.

Detta trots att ”Steinbutt” byggdes och utrustades i enlighet med Tysklands nationella bestämmelser. Det var en ny utmaning för Kewatec. ”Steinbutt” är den första båten som Kewatec byggt för Tyskland och bestämmelserna är krävande och omfattande.

Under resans gång dök det alltid upp nya frågor som krävde svar och problem som måste lösas. Trots det färdigställdes båten drygt ett år efter att upphandlingsavtalet hade undertecknats och efter en ordentlig provkörning kunde båten överlämnas till sina ägare i Warnemünde julen 2018.

Smidigt och angenämt arbete i det gemensammas intresse

Michael Schmitt berömmer särskilt planeringen av båten och processen som ledde till färdigställandet. ”Det är dock ännu för tidigt att bedöma om den nya båten verkligen hjälper oss att sänka verksamhetskostnaderna eller att förbättra säkerheten och effektiviteten. Så ser det ändå ut att bli”, säger han och tillägger:

”Samarbetet och kontakten med Kewatec och dess personal har hittills varit en mycket positiv upplevelse för oss.”

Och visst är det så. På så sätt kan vi från porten till Bottenviken också agera till fördel för södra Östersjön och svara på den gemensamma utmaningen. Då upplevelsen är bra för bägge parter, kan vi hoppas på ett framgångsrikt samarbete även i framtiden.